جان دگر در بدن‌ام نیست، ولی پابند ام
آمدم دل بکنم از تو، نشد، جان کندم.

#عاطفه_طیه

 

از تلگرامِ شاعر: https://t.me/atefeh_tayyeh/337

#تک_بیتی