مشخّصاتِ منابعِ مکتوبِ شعرگاهی

 • از خونِ سیاوش، منتخبِ سیزده دفترِ شعر. اجرا و ویرایش: امیده‌یِ صدارت و کمالِ اجتماعیِ جندقی. تهران: انتشاراتِ سخن، چاپّ اوّل، ۱۳۸۷
 • باغِ بی‌برگی، یادنامه‌یِ مهدیِ اخوانِ ثالث (م. اُمید). به اهتمامِ مرتضا کاخی. تهران: انتشاراتِ زمستان، چاپِّ سوّم، بهارِ ۱۳۸۵
 • حافظ به سعیِ سایه. شمس‌الدّین محمّد حافظ، تصحیحِ هوشنگِ ابتهاج (ه‍. ا. سایه). تهران: نشرِ کارنامه، چاپِّ نوزدهم، پاییزِ ۱۳۹۵
 • در عشق، زنده بودن، گزیده‌یِ غزلیّاتِ شمسِ تبریز. مقدّمه، گزینش و تفسیر: محمّدرضا شفیعیِ کدکنی. تهران: انتشاراتِ سخن، چاپِّ اوّل، ۱۳۸۸
 • سیاه‌مشق. هوشنگِ ابتهاج (ه‍. ا. سایه). تهران: نشرِ کارنامه، چاپِّ بیست‌وهشتم، نوروزِ ۱۳۹۳
 • شعرِ زمانِ ما، جلدِ ۶ - شعرِ سیمینِ بهبهانی از آغاز تا امروز؛ شعرهایِ برگزیده، تفسیر و تحلیلِ موفّق‌ترین شعرها. فیضِ شریفی. تهران: مؤسّسه‌یِ انتشاراتِ نگاه، چاپِّ دوّم، ۱۳۹۳
 • شعرِ زمانِ ما، جلدِ ۱۶ - شعرِ شفیعیِ کدکنی از آغاز تا امروز؛ شعرهایِ برگزیده، تفسیر و تحلیلِ موفّق‌ترین شعرها. فیضِ شریفی. تهران: مؤسّسه‌یِ انتشاراتِ نگاه، چاپِّ اوّل، ۱۳۹۳
 • عقاب، کارنامه‌یِ زندگی و نقد و تحلیلِ اشعارِ پرویزِ ناتلِ خانلری. به اهتمامِ میلادِ عظیمی. تهران: انتشاراتِ سخن، چاپَّ اوّل، ۱۳۸۸
 • غزل‌هایِ سعدی. تصحیح و توضیحِ دکتر غلامحسینِ یوسفی؛ به اهتمامِ دکتر پرویزِ اتابکی و دستیاریِ بانو رفعتِ صفی‌نیا نایینی؛ نمونه‌خوانی و تهیّه‌یِ فهرست‌ها: کمالِ اجتماعیِ جندقی. تهران: انتشاراتِ سخن، چاپِّ اوّل، ۱۳۸۵
 • مجموعه‌یِ آثارِ احمدِ شاملو - دفترِ یکم: شعرها. تهران: مؤسّسه‌یِ انتشاراتِ نگاه، چاپِّ نُهم، ۱۳۸۹
 • مجموعه‌یِ آثارِ سیاوشِ کسرایی. تهران: مؤسّسه‌یِ انتشاراتِ نگاه، چاپِّ سوّم، ۱۳۸۷